Synteleje Förskola

Ansvarig förskolechef: Eva Kågström

Synteleje Förskola 2011-2012
Synteleje Förskola är ett föräldrakooperativ som drivs som en Ekonomisk Förening där styrelsens består av föräldrar med barn inskrivna på förskolan.

Under ht-2011 och vt-2012 har det varit 23 barn inskrivna i ålder 2-5 år. Personalen består av tre förskollärare och två barnskötare. Barnen är fördelade på två avdelningar: ”Storeleje” för barn i ålder ca 3-6 år och ”Lilleleje” för de minsta barnen.

Vi avser att driva Synteleje med barn och personalgrupp i liknande storlek även under ht- 2012 0ch vt-2013.

Verksamheten på Synteleje 2011-2012
”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.”

Vårt projekt ”backen” där de stora barnen lever ”uteliv” med allt vad det innebär en dag i veckan har varit uppskattat av alla barn och föräldrar och har därtill beviljats ett stipendium av stiftelsen SparbankenSyd. Pengarna har vi använt till ett vindskydd som föräldrarna har byggt samt till inköp av en portabel toalett.

Ivan Olsson, projektledare för ett EU-projekt som syftar till att förbättra vattenkvaliteten i våra åar och vattendrag har också jobbat tillsammans med barnen  Detta projekt kommer att fortgå och utvecklas fram till 2016.

Arbetet med att ge barnen vattenvana genom att besöka badhuset kontinuerligt har fallit väl ut och har varit en stor glädjekälla för barnen.

Vårt mål att de största barnen ska kunna ta märket ”Baddaren” har uppfyllts.

De små barnen  har arbetat med naturens gång genom att följa en trädgård och ett äppelträd genom höst, vinter och vår. (Finns dokumenterat separat.)

Genom lekar, aktiviteter och samtal har vi visat på nyttan och glädjen i att samarbeta, respektera och ta ansvar för miljö och varandra.

Barnen har visat stort intresse för naturen och ”vårt eget träd” och många fina diskussioner och reflektioner har uppkommit.

”• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,”

Vid matbordet pratade vi mycket om världskartan och vad som ligger var. Det blev mycket diskussioner och stort intresse för vulkaner och vad som händer vid ett utbrott. Detta utmynnade i ett vulkanarbete med olika experiment.
På ”Backen” släppte vi ner en mentostablett i en Cola flaska, det blev ett ”colautbrott”.
Vi blandade tvättmedel och bakpulver och hällde på vinäger, oj vad det bubblade och luktade!
Vi har blåst upp ballonger som vi släppt iväg, då vi funderade och jämförde storlek, fart, kraft och hur långt de flög. Samma reflektioner kunde vi göra med ballonglinbanan.

Några av experimenten blev inte som vi hade tänkt oss men detta leder ju i sin tur till många diskussioner och reflektioner om hur vi kunde ha gjort istället.

Upptäckt, utforskat och lärt oss nya saker har vi gjort tillsammans med barnen genom Internet, böcker och experiment.

Temat har verkligen väckt alla barnens intresse för teknik, experiment, naturfenomen osv.

”• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,”

De små barnen har utnyttjat vårt målarrum för att skapa med olika tekniker och material (finns som egen dokumentation).

I gymnastiken har vi jobbat med koordination, balans och kroppskontroll/uppfattning.
Nu hittar barnen sina knän och kan klappa på dem en och två gånger.
Att gå baklänges är numera lätt likaså att hoppa på stället. Alla har varit med och alla har tyckt att det varit roligt.

Systematiskt kvalitetsarbete
All planering för verksamheten sker med Lpfö’s strävansmål i fokus, all personal deltar.

De planerade aktiviteterna utvärderas, analyseras och utvecklas kontinuerligt under terminen.
Förskollärarna ansvarar för att utvärdering och analys dokumenteras.
Vid vårterminens slut samlar förskolechefen ihop all dokumentation som sen ligger till grund för att en kvalitetsredovisning upprättas, denna presenteras och analyseras av föräldrarna på ett föräldramöte under hösten.

Förskolans vision och mål.

  • Vi vill driva Synteleje i en hemlik miljö med små barngrupper, trygghet och ett nära samarbete mellan personal, föräldrar och barn ska vara i fokus.
  • En trygg och stabil personalstyrka  bidrar till en trygg miljö.
  • Inskolning av nya barn sker under tre intensiva dagar där barnen har sin förälder med sig och med honom/henne hela tiden nära  intill sig få utforska och lära känna personalen och de övriga barnen.
  • Verksamheten ska bygga på barnens egen nyfikenhet och lust till lärande.
  • Utevistelse, vi är utomhus varje dag och de små barnen sover ute i sin ”sovkoja”

Vi har en hög måluppfyllelse vad gäller våra egna mål, Under årens lopp har vi haft en minimal omsättning på personal och vi har också lyckats hålla nere antalet barn i grupperna.

Omvärldsorientering
Vår lilla by lär vi känna genom promenader och vi kan stå på gården och titta på trafiken uppe på stora vägen, att vi bor på landet visar sig genom alla traktorer och stora lastbilar med sädtransporter som vi ser dagligen på hösten.

Vi har också haft en heldag på en stor lantgård med många djur och annat kul.
De större barnen har en lång promenad att gå till ”backen” och får då se utkanten av vår by, nedskräpning av våra dikeskanter har barnen observerat så numera har promenaden utvecklas till att bli skräpsamlarpromenad.

Våra barn har fått ta del av kulturgarantin genom teaterbesök vilket har varit uppskattat.

Vi önskar att de allra minsta barnen också skulle kunna få ta del av en teaterföreställning passande deras ålder. Kanske finns det någon lokal teatergrupp man skulle kunna engagera, vi får undersöka detta.

Personal
All personal har tagit del av den fortbildning Ystad kommun anordnade ” Att upptäcka”, även föreläsningen ang. den nya skollagen har kommit alla till del.

Föreläsningar i ämnen som: språk, schysst kompis, utepedagogik, queer i förskolan och ADHD har personalen tagit del av.

Allt vi lär oss under dessa sammankomster tar vi med oss i planeringen och allt övrigt arbete med barnen.

Utepedagogik: Där har vi engagerat Naturspåret som varit med oss på ”backen” och Ivan Olsson med sitt EU projekt har också hjälpt oss med tips och idéer.

HBTQ i förskolan är ett ämne som vi alla måste förkovra oss i ytterligare.

All personal på Synteleje Förskola

Här kan du ladda ner kvalitetsredovisningen som PDF-fil för utskrift